Vi trenger flere nasjonalparker

Det er 50 år siden Soria Moria-slottet i norsk fjellnatur ble verne og Norge fikk sin første nasjonalpark. La oss bruke 50-årsmarkeringen til å sette oss mål for mer vern. Fremdeles er det seks fylker i Norge som ikke har en nasjonalpark.

Her er jeg i Jotunheimen nasjonalpark på vei over Besseggen!

Førstkommende helg er den offisielle feiringen av 50 års jubileet for opprettelsen av Rondane som Norges første nasjonalpark. Norge var ikke noe foregangsland innenfor natur- og miljøvern for 50 år siden. Sverige hadde fått sine fem første nasjonalparker så langt til bake som i 1909, og USA vernet Yellowstone som sin første nasjonalpark allerede i 1872. Den første norske naturvernloven som ble vedtatt av Stortinget i 1910 åpnet ikke for muligheten til å opprette nasjonalparker, det var først med naturvernloven av 1954 at det ble mulig å lage nasjonalparker også i Norge.

I 1957 sto fjelloppsynsmannen Normann Heitkøtter i spissen for et massivt lokalt initiativ for å få vernet Rondane som nasjonalpark. Han drev i årevis et iherdig arbeid for å fremme naturvern både lokalt og nasjonalt, og har i ettertid fått æren for å være Rondane nasjonalpark sin far. At Rondane ble Norges første nasjonalpark skyldtes nok også at det var et fjellområde som var ”lett”  å verne ettersom det ikke forelå planer om større vannkraftutbygginger eller gruvevirksomhet i området. 21. desember 1962 ble Rondane nasjonalpark vernet ved kongelig resolusjon.

Rondane har vært og er elsket av mange. Det var her Aasmund Olavsson Vinje fikk inspirasjon til sitt storslåtte dikt: ”Ved Rundarne”, som begynner med den kjente setningen: ”Her ser eg atter slike fjell og daler…”.  1995 ble Harald Solberg sitt bilde ”Vinternatt i Rondane” kåret til Norges nasjonalmaleri. Bildet viser Høgronden og Rondeslottet, to av de ti fjelltoppene i nasjonalparken som raget høyere enn 2000 m.o.h.

Rondane nasjonalpark er også leveområde for Europas villeste villreinstamme. De fleste villreinstammene i Norge er i større eller mindre grad blitt oppblandet med tamrein. Det er ikke tilfelle med villreinen i Rondane, noe som gjør den mer sky og dermed mer sårbar overfor menneskelig påvirkning enn villrein andre steder. I Norge forvalter vi de siste restene av de europeiske villreinstammene. Villrein var en gang vanlig i alle europeiske fjellområder, nå er vi alene om å ha den tilbake. Det gir oss et internasjonalt ansvar for å sikre leveområdene til villreinen.

Erik og Heidi under åpningen av Sjunkhatten nasjonalpark i Nordland.

Opprinnelig var Rondane nasjonalpark på 580 km2, utvidet 2003 til 963 km2. Nasjonalparken ligger i kommunene Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu i Oppland, og Folldal og Stor-Elvdal kommuner i Hedmark.

Siden Rondane ble vernet i 1962 som vår først nasjonalpark har vi fått til sammen 35 nasjonalparker på fastlandet. Sist vedtatte nasjonalpark var Fulufjellet i Trysil kommune som ble opprettet ved kongelig resolusjon i mai i år. I underkant av 10 prosent av norsk natur har nå fått status som nasjonalpark, mens det samlede vernede arealet er i underkant av 17 prosent. Det inkluderer alle naturreservater og landskapsvernområder.

Opprettelsen av nasjonalparker og annet vern av natur har bred støtte i Norge. I en spørreundersøkelse utført i forbindelse med Miljøverndepartementets 40 årsjubileum sier 33 prosent at arbeidet med ytterligere vern er meget viktig og 36 prosent svarer at det er ganske viktig. Kun 6 prosent sier at vi har vernet for mye.

Norges nasjonalparker:
1962: Rondane
1963: Børgefjell
1970: Øvre Pasvik
1970: Stabbursdalen
1970: Ånderdalen
1971: Rago
1971: Femundsmarka
1971: Øvre Dividal
1974: Dovrefjell
1975: Øvre Anarjohka
1980: Jotunheimen
1981: Hardangervidda
1986: Reisa
1989: Saltfjellet Svartisen
1991: Jostedalsbreen
2001: Forollhogna
2003: Møysalen
2003: Dovre
2004: Skarvan Roltdalen
2004: Junkerdalen
2004: Lierne
2004: Gutulia
2004: Blåfjella Skjækerfjella
2005: Folgefonna
2006: Reinheimen
2006: Hallingskarvet
2006: Seiland
2006: Varangerhalvøya
2009: Lomsdal Visten
2009: Ytre Hvaler
2009: Breheimen
2010: Sjunkhatten
2011: Rokhunborri
2011: Langsua
2012: Fulufjellet
Bilde viser Galdhøpiggen i Jotunheimen nasjonalpark

Seks fylker har ikke nasjonalparker

I fylkene Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Oslo og Akershus har vi i dag ingen nasjonalparker. Dette kan skyldes at naturen i disse fylkene ikke kvalifiserer til nasjonalparkstatus, at naturverdiene i disse fylkene rett og slett ikke holder nasjonalparkstandard. Jeg tror ikke det er tilfelle. Saken er vel mer at vernearbeidet ikke har kommet langt nok i disse områdene, og at presset på utbygging alltid har vært stort. Det finnes lokal initiativer for å få etablert en nasjonalpark i alle disse fylkene

Østmarka nasjonalpark i Oslo og Akershus?

De fleste norske nasjonalparker ligger til fjells. Over 30 prosent av landets fjellareal er vernet, men bare 2 prosent av skogen er det. Østmarkas Venner arbeider for at Østmarka skal bli nasjonalpark, og argumenterer med at dette er siste mulighet for å opprette en nasjonalpark i skogsområdene i sørøst-Norge. I Østmarkas indre deler finner vi det største gjenværende inngrepsfrie naturområdet innenfor Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt Hedmark og Oppland sør for Gjøvik-RingsakerElverum. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter.

Den aktuelle nasjonalparken vil bli på ca 40 km2 og kjernen i parken vil være de to naturreservatene Østmarka naturreservat (18 km2) og Ramstadslottet naturreservat (2 km2). Hovedformålet med nasjonalparken vil være rekreasjon, friluftsliv og økoturisme. Verner vi disse 60 km2 bevarer vi et enestående naturdokument for ettertiden.

Østmarkas Venner har sendt utredningen sin til byrådet i Oslo og Akershus fylkeskommune for å få støtte til ideen om nasjonalpark i Østmarka.

Preikestolen nasjonalpark i Rogaland?

Norsk natur er spektakulær. Noe av det mest spektakulære er ikke vernet, det forsøker Naturvernforbundet i Rogaland å gjøre noe med når de har foreslått å opprette Preikestolen nasjonalpark i Lysfjorden. Mer enn 130 000 mennesker går opp på den berømte Preikestolen hvert år, og Naturvernforbundets forslag er å gjøre 215 km2 av områdene rundt til nasjonalpark.

På andre siden av Lysefjorden ligger det 418 km2 store Frafjordheiene landskapsvernområde som uten tvil har naturverdier som kvalifiserer til nasjonalpark. Allerede i utredningen som lå til grunn for nasjonalparkplanen som ble behandlet av Stortinget i 1993 ble det påpekt at dette landskapet hadde eneststående kvaliteter i nasjonal målestokk, store nok til å kvalifisere for nasjonalparkstatus. Årsaken til at Frafjordheiene ble vernet som landskapsvernområde og ikke som nasjonalpark var lokal motstand mot nasjonalpark, men også fordi den gamle naturvernloven ikke åpnet for å etablere en nasjonalpark på et område som i hovedsak var i privat eie. Dette ble endret med den nye naturmangfoldloven fra 2009.  Den berømte Kjeragbolten ligger i Frafjordheiene landskapsvernområde, og det frie fallet på tusen meter ut fra Kjerag tiltrekker seg årlig basehoppere fra hele verden.

Frafjordheiene landskapsvernområde grenser igjen til det store landskapsvernområdet Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene, som ligger i Rogaland, Vest- og Aust-Agder. Lokale krefter har også lansert muligheten av å gjøre deler av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene til nasjonalpark.

Åpning av Kosterhavet og Ytre Hvaler nasjonalpark i 2009 med det norske og svenske kongehuset. I 2009 feiret Sverige 100 årsjubileet for sine fem første nasjonalparker.

Oksøy/Ryvingen nasjonalpark i Vest-Agder?

Blant våre nasjonalparker er det bare en som har sin vesentligste begrunnelse i marine naturverdier, og det er Ytre Hvaler i Østfold. Skjærgårdsnaturen på Sørlandet er fraværende i nasjonalparksammenheng.

Oksøy/Ryvingen landskapsvernområde strekker seg fra Oksøy i Kristiansand til Ryvingen i Mandal. Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap lite preget av tekniske inngrep, og som er representativt for sørlandskysten. Dette skjærgårdslandskapet karakteriseres av en sjøoverflate som brytes opp av mange lave, avslepne øyer, holmer og skjær, med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og kulturlandskap, herunder kystlynghei og de karakteristiske uthavnene, heter det i verneforskriften. Oksøy/Ryvingen landsskapsvernområde er en god kandidat til å få nasjonalparkstatus etter min vurdering.

Skagerrak nasjonalpark? Raet og Jomfruland i Aust-Agder og Telemark

En annen god kandidat til å bli nasjonalpark er Raet landskapsvernområde utenfor Arendal i Aust-Agder strekker seg fra Tromlingene over Tromøy, Hove og Torungene til Søm. Omårdet har en egenartede skjærgårdslandskap og et særegent dyre- og planteliv. Området er på  21 621 daa, hvorav mesteparten er hav. I havet finnes tareskog og rike ålegrasenger. I forslag til marin verneplan er området utenfor foreslått vernet som referanseområde for blant annet tareskog. Til sammen er dette naturverdier som ikke er representert i særlig grad blant våre nasjonalparker. En slik nasjonalpark vil kunne utfylle verdiene som er tatt vare på gjennom opprettelsen av Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold.

Jomfruland utenfor Kragerø har også verdifull skjærgårdsnatur, samt rike og til dels sjeldne forekomster av edelløvskog. Dette landskapsvernområdet er ikke større enn 520 daa. Fylkesmennene i Telemark og Aust-Agder ser på om disse områdene til sammen kan bli Skagerrak nasjonalpark.

Utsikt fra toppen av Reinebringen i Moskenes. Moskenes kommune har tatt initiativ til å etablere Lofotodden nasjonalpark.

Tjøme nasjonalpark?

Lengst i arbeidet med å komme inn på listen blant fylker med nasjonalparker har Vestfold kommet. Her er arbeidet med å opprette en nasjonalpark kommet godt igang fra fylkesmannen, og de to vertskommunene Nøtterøy og Tjøme stiller seg positive til planene.

Skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjømes østside er unik. Øyene er for det meste uten større inngrep, har et rikt fugleliv og en spesiell botanikk. Området har også en særegen geologi og et verdifullt kulturlandskap, og er av stor verdi for friluftslivet. Sjøområdene har tradisjonelt vært brukt til yrkesfiske og fritidsfiske, og er en viktig del av kystkulturen. En nasjonalpark kan bli en ny merkevare for fylket.

Lokale initiativ til nasjonalparker

Det finnes også lokale initiativer til nasjonalparker i andre fylker. Dåapma på Nord-Fosen i Nord-Trøndelag har kommet langt i sin prosess, og Moskenes kommune i Lofoten har tatt initiativet til opprettelsen av Lofotodden nasjonalpark. Det skal henge høyt å få nasjonalparkstatus, naturen må ha verdier som kvalifiserer for at myndighetene skal verne. Så langt har de lokale initiativene løftet fram verdifull natur.

Viewpoint Snøhetta er naturformidling i særklasse.

Behovet for mer vern i Norge er i hovedsak knyttet til marine verdier og skog. Ellers er hovedutfordringen å sikre en god forvaltning av eksisterende nasjonalparker og andre verneområder. Den nye modellen med lokal forvaltning er snart ferdig etablert , og legger et godt grunnlag for arbeidet videre med tilrettelegging, markedsføring, skjøtsel og restaurering av natur. Forvaltning og skjøtsel er ikke gratis, og en god forvaltning krever at det prioriteres midler for å holde verneverdiene i hevd og gjøre dem tilgjengelig på en skånsom måte for folk flest.

Nasjonalparkene er en meget verdifull merkevare, og verdiskapningen knyttet til nasjonalparkene er økende. Mitt syn er at dette er veldig positivt, og at det stiller krav til forvaltningen om å tilrettelegge med høy kvalitet. Viewpoint Snøhetta på Hjerkinn som ble designet av arkitektfirmaet Snøhetta er foreløpig høydepunkt i tilrettelegging i Norge. I sommer har nærmere 15000 besøkt anlegget som har mottatt flere internasjonale priser.

Theodor Caspari (1853-1948) skrev om Rondane: ”For det være seg i morgensol eller kveldskymring, alltid ligger du der i ensom høyhet, milevidt bort fra alt annet fjeld, et hildrende ”slott over slott”, gråherdet, hvitstripet, værsmuldret sagnomsust, Soria Moria-slottet i norsk fjellnatur.” Vernet av Soria Moria-slottet i norsk fjellnatur har banet vei for vern av nasjonalparker i Norge. I forbindelse med 50 årsjubileet for Rondane bør vi sette oss som mål at alle fylker må få sin nasjonalpark. Samtidig bør vi ta et krafttak for å løfte skogvernet og det marine vernet, slik at vernet i Norge blir mer representativt.

Reklamer

3 thoughts on “Vi trenger flere nasjonalparker

  1. Tilbaketråkk: Dagens miljøseier: Breheimen nasjonalpark | Heidisblogg

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s